BLOGG

First Hand Technology Value Fund tillkännager bästa portföljen

SAN JOSE, Kalifornien, 27 maj 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Firsthand Technology Value Fund, Inc., en börsnoterad riskkapitalfond som investerar i teknik- och renteknikföretag. (NASDAQ: SVVC) (“Fond”) tillkännagav. Idag var dess fem största innehav per den 30 april 2022 IntraOp Medical, Revasum, Wrightspeed, Hera Systems och Pivotal Systems.

1. IntraOp Medical Corp. är tillverkare av Mobetron, en medicinsk apparat som används för att ge intraoperativ strålning till cancerpatienter. Den 30 april 2022 bestod fondens investering i IntraOp av 26 856 187 aktier i preferensaktier och räntebärande värdepapper, vilket motsvarar cirka 29,7 % av fondens beräknade totala investering. *
2. Revasum, Inc. (ASX: RVS) är en leverantör av kemisk-mekanisk planarisering (CMP) och slipverktyg för halvledarindustrin. Per den 30 april 2022 uppgick fondens investering i Revasum till 45 744 889 stamaktieekvivalenter (CDI) och svarade för cirka 26,8 % av fondens beräknade totala investering. *
3. Wrightspeed, Inc. är en leverantör av kraftöverföringsutrustning för tunga nyttofordon. Den 30 april 2022 bestod fondens investering i Wrightspeed av 60 802 795 aktier av preferensaktier och stamaktier, plus skuldebrev och teckningsoptioner för köp av ytterligare aktier, och stod för cirka 25,7 % av fondens beräknade totala investering. *
4. Hera Systems, Inc. utvecklar mikrosatelliter med bild- och kommunikationsmöjligheter för att kunna skjutas upp i låg omloppsbana om jorden. Per den 30 april 2022 bestod fondens investering i Hera av 13 331 527 aktier i preferensaktier plus räntebärande värdepapper och teckningsoptioner för köp av ytterligare aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 % av fondens beräknade totala investering. *
5. Pivotal Systems Corp. (ASX: PVS) Tillhandahåller övervaknings- och processkontrolltekniker för halvledartillverkningsindustrin. Per den 30 april 2022 uppgick fondens investering i Pivotal till 13 788 824 aktier i stamaktieekvivalenter (CDI) och svarade för cirka 4,8 % av fondens beräknade totala investering. *

Fonden meddelade också att den 30 april 2022 är fondens beräknade totala investering * cirka 72,3 miljoner USD, eller 10,50 USD per aktie, inklusive cirka 0,01 USD per aktie. fonder och likvida medel. Från och med det datumet stod fondens fem största aktier för 95,5 % av fondens beräknade totala investering. * Från och med den 30 juni 2022 kommer fullständiga finansiella rapporter och ett detaljerat investeringsschema att finnas tillgängligt i Form 10:s kvartalsrapport. I augusti 2022, Q.

* Totala investeringar beräknas per den 30 april 2022 och återspeglar värdet av fondens totala investeringar per den 31 mars 2022, plus orealiserade värdestegringar/avskrivningar och nettoförändring i realiserad realiserad vinst/förlust på öppna och privata värdepapper. Från och med den 31 mars 2022. För att beräkna procentandelen av den uppskattade totala investeringen som representeras av varje investering, bestäms värdet av varje innehav antingen av: (1) köpeskillingen, (2) marknadsvärdet på statspapper, eventuella rabatter på grund av lägre lagerrestriktioner, eller (3) Verkligt värde för varje värdepapper per den 31 mars 2022, enligt förfaranden som godkänts av vår styrelse. Det uppskattade totala investeringsbeloppet återspeglar inte värdet av nettotillgången eftersom det inte drar av faktiska och uppskattade skulder (till exempel uppskattade skatteskulder och utsökningsavgifter, upplupna säljserviceavgifter och andra skulder).

Om First Hand Technology Value Fund Firsthand Technology Value Fund, Inc. är en börsnoterad riskkapitalfond som investerar i teknik- och renteknologiföretag. Detaljerad information om fonden och dess aktier finns på hemsidan www.firsthandtvf.com.

Fonden är ett icke-diversifierat, sluten investeringsbolag erkänt som ett affärsutvecklingsbolag enligt 1940 Investment Company Act. Fondens investeringsmål är att eftersträva långsiktig kapitaltillväxt. Under normala omständigheter kommer fonden att investera minst 80 % av sina totala tillgångar i teknik- och miljöteknikföretag för investeringsändamål. Att investera i en fond innebär betydande risker, av vilka några belyses nedan. Till skillnad från de flesta affärsutvecklingsföretag beskattas sammansättningen av fondens tillgångar som ett bolag, inte ett investeringsbolag som regleras av federala skattelagar. Se stiftelsens öppna dokument för mer information om avgifter, kostnader och risker. Tidigare investeringsresultat garanterar inte framtida resultat.

VARNINGSKOMMENTARER FÖR FRAMTIDA MÖTEUTTALANDEN OBS: Detta pressmeddelande innehåller “framåtblickande uttalanden” enligt definitionen av amerikanska federala värdepapperslagar. Generellt sett definierar uttryck som “tror”, “förväntar”, “avser”, “uppskatta”, “uppskatta”, “projektera”, “kommer” och liknande generellt uttryck för framtiden som inte är historiska till sin natur. Framtida uttalanden är föremål för vissa risker och osäkerheter, vilket kan göra att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från fondens historiska erfarenhet och dess nuvarande förväntningar eller prognoser för framtida uttalanden. Dessa risker inkluderar förändringar i ekonomiska och politiska förhållanden, regulatoriska och juridiska förändringar, teknik- och renteknikindustririsk, värderingsrisk, risk för icke-diversifiering, ränterisk, skatterisk och andra risker som diskuteras i fondens bestämmelser, men inte begränsat till dem. Överklagar till SEC. Du bör inte förlita dig för mycket på lovande uttalanden endast på det angivna datumet. Fonden är inte skyldig att offentligt uppdatera eller revidera några framtidsinriktade uttalanden som görs här. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå sina investeringsmål. Vi erkänner att, trots ovanstående, en fristad för framåtblickande uttalanden enligt 1995 års Private Securities Judicial Reform Act inte gäller för investeringsbolag som vårt.

Kontakt:

Phil Mosakovski Firsthand Capital Management, Inc. (408) 624-9526 [email protected]

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU