BLOGG

Campbell County säger “pota”, policy, guvernör för bättre energiteknik Lokala nyheter

Gillette kan vara grunden för forskning och innovation som tar Wyoming och dess energiindustri till nästa nivå, även i en värld som är missnöjd med fossila bränslen.

Genom att säga att Wyoming, tillsammans med North Dakota, är en av två delstater som kan vara koldioxidneutrala och till och med koldioxidnegativa, är budskapet från guvernör Mark Gordon att “genom att inte offra någon av våra gamla industrier kan vi helt enkelt ta in bättre teknik .”

kAm% 92E 36EE6C E649? @ = @ 8J 42? 4 @> 6 7C @> E96 x? E68C2E65% 6DE r6? E6C[ E96 ([email protected]>:?8 [email protected]:@? r6?E6C[ E96 &( [email protected]@= @7 t?6C8J #[email protected] 2?5 E96 ([email protected]>:?8 t?6C8J [email protected]:EJ[ 2?5 :E 42? 92AA6? 😕 r2>A36== [email protected]?EJ[ H9:49 96 42==65 2 “8C62E 4CF4:3=6 [email protected] 36EE6C [email protected][email protected] 2-5 36EE6C [email protected]=:4J]”K ^ Am

kAm “} @ @? 6 6 = D6 42? 5 @: E[” 96 D2:5]k ^ Am

kamr2C3 @? 42AEFC6 2? 5 25G2? 465 42C3 @? C6D62C49 92D 366? 24❓ DEC2E: @?[ [email protected]@? D2:5]k ^ Am

kAm “% 96 q: 56? 25>:?: DEC2E: @? : D C6 = F4E2? E = J6> 3C24:? 8: E[ 2?5 x E9:? D66:? 8 D @> 6 C64 @ 8?: E: @? 3J WE96> X E92E E96J 42? ‘E; FDE C2> 2? 5; 2>]”k ^ Am

kAmv @ C5 @?[ [email protected] 😀 CF??:?8 [email protected] C6\6=64E:@? E9:D J62C[ D2:5 96 766=D [email protected]@5 [email protected] 9:D 492?46D @7 36:?8 6=64E65 [email protected] [email protected] E6C>]k ^ Am

kAm $ @ 72C E9: D J62C[ E96 @?=J [email protected]=6 [email protected]’G6 @77:4:2==J [email protected]?465 [email protected] E96 [email protected][email protected] C246 2C6 qC6?E q:6?[ 2 C6E:C65 >:=:E2CJ @77:46C [email protected]> $96C:52?[ [email protected]? }23[ 2 ECF4[email protected]> r96J6??6[ 2?5 #6I #2>>6==[ 2 G6E6C:?2C:2? [email protected]> #@4

kAmv @ C5 @? H @? E96 # 6AF3 =: 42? 8F36C? 2E @ C: 2 = C246 😕 a_`g[ 86EE:?8 bbT @7 E96 [email protected][ 7:?:D9:?8 29625 @7 [email protected] uC:6DD[ [email protected] [email protected] aeT[ 2?5 w2CC:6E w286>2?[ [email protected] C646:G65 a`T]x? r2> A36 == r @ F? EJ[ [email protected]@? 7:?:D965 369:?5 [email protected] [email protected] 42?5:52E6D]k ^ Am

kAmx? E96 a_`g 86? 6C2 = 6 = 64E: @?[ [email protected]@? 56762E65 s6>@4C2E |2CJ %[email protected]?6 3J 2 [email protected]>[email protected]=6 >2C8:?]k ^ Am

kAm “x 766 = 4 @? 7:56? E 23 @ FE> J 492? 46D[” [email protected]@? D2:5]“X = @ G6 E9: D DE2E6]! 6 @ A = 6 42? ; F586> 6 3J E96 H @ C[ [email protected] ;FDE 3J E96 E2=[email protected]:?E[ x’> 2== [email protected] ([email protected]>:?8 2== E96 E:>6]”K ^ Am

kAmv @ C5 @? D2: 5 96 92D? ‘E 8 @ EE6? “2D 72C 2 = @? 8 2D x’5 9 @ A65”:? 9: D 7: CDE E6C>[ 2?5 E92E E96C6’D [email protected]=D 96’5 =:[email protected] [email protected]>A=:D9]k ^ Am

kAm% 96 A2? 56>: 4 H2D “2 8: 2? E 3F> A:? E96 C @ 25[” 96 D2:5[ 2?5 E92E[ [email protected]?8 H:E9 E96 q:56? 25>:?:DEC2E:@? [email protected]>:?8 @? 2?5 A=24:?8 [email protected]?DEC2:?ED @? ([email protected]>:?8’D 6?6C8J:?5FDECJ[ [email protected]>3:?65 [email protected] AFE E96 DE2E6 😕 2 C62==J 325 [email protected]]k ^ Am

kAm $ 😕 46 E96?[ [email protected][ E96 DE2E6 92D [email protected]?465 324[email protected]:D65 [email protected] D66 2? :?4C65:3=6 [email protected]:?8 @7 3FD:?6DD @[email protected]?:E:6D[” 96 D2:5]k ^ Am

kAm% 96 25>:?: DEC2E: @? 92D D6E D @> 6 “F? C62 =: DE: 4 6IA64E2E: @? D” 7 @ C E96 EC2? D: E: @? E @ 8C66? 6? 6C8J[ [email protected]@? D2:5[ [email protected] [email protected] >6?E:@? 492==6?86D 😕 E96 >2?286>6?E @7 AF3=:4 =2?5D 2?5 H:=5=:76]k ^ Am

kAm% 96J’C6 492 == 6? 86D E92E v @ C5 @? 5 @ 6D? ‘E D66 8 @ 😕 8 2H2J 😕 E96? 62C 7FEFC6]w6 9 @ A6D E @ [email protected]=:?5FDECJ :D 42A23=6 @7 [email protected]>😕 8 324[ E92E ([email protected]>:?8’D H2E6C 😀 [email protected] 2?5 E92E E96 28C:4F=EFC6 :?5FDECJ 😀 6BF:AA65 H:E9 [email protected]@=D [email protected] 96=A [email protected]>32E E96 [email protected]]k ^ Am

kAm $ @> 6 A6 @ A = 6 4C: E: 4: K65 v @ C5 @? 7 @ C 9: D C6DA @? D6 E @ E96 r ~ ‘xs \ `h A2? 56>: 4]w6 A @ 😕 E65 E @ E96 724E E92E 96? 6G6C: DDF65 2 DE2J \ 2E \ 9 @ > 6 @ C56C[ 2?5 E92E ([email protected]>:?8’D DEF56?ED DA6?E >@C6 52JD 😕 E96 4=[email protected]@> E92? 2?J @E96C DE2E6]k ^ Am

kAm ”% 96 724E @FC [email protected] H6== [email protected] E96 A2?56>: 4[ E92E H6 5:5?’E [email protected] >2?J 52JD[ E92E’D 2 C6>2C[email protected]>A=:D9>6?E[” 96 D2:5]k ^ Am

kAmr @> A2C65 E @ $ @ FE9 s2 [email protected] [email protected][email protected]>J [email protected] >@C6 BF:4[email protected]>:?8 😀 =288:?8 369:?5]qFE $ @ FE9 s2@ C6 5: G6CD6 64 @? @> J E92E: D 2? 49 @ C65 3J:? 5FDEC: 6D E92E H6C6? ‘E 9: E 92C5 3J r ~’ xs[ [email protected]@? D2:5[ H9:=6 “@FCD 😀 AC:>2C:=J 6?6C8J[ 2?5 H6 [email protected] 92>>6C65]”K ^ Am

kAm% 92E 8 @ 6D 324 A36 == r @ F? EJ E @ 4C62E6 G2 = F6 \ 25565 AC @ 5F4ED 7C @> 4 @ 2 =]k ^ Am

kAm “p? J3 @ 5J H9 @: D D6C: @FD 23 @ FE 255C6DD:? 8 E96 AC @ 3 = 6> D E92E E9: D 25>:?: DEC2E: @? [email protected]’G6 [email protected] [email protected] :[email protected][” 96 D2:5] “* @ F 42? ‘E C68F = 2E6 J @ FC H2J @FE @ 7: E]” k ^ Am

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU